یک دوربین HP با یک رابط SDIO که همراه با یک Pocket PC مورد استفاده قرار گرفته است.

یک دوربین HP با یک رابط SDIO که همراه با یک Pocket PC مورد استفاده قرار گرفته است.

یک دوربین HP با یک رابط SDIO که همراه با یک Pocket PC مورد استفاده قرار گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>